Så är ett program uppbyggt

Här har vi samlat information till dig för att lättare och mer överskådligt få en bild av hur ett gymnasieprogram är uppbyggt med alla dess delar. Hoppas information hjälper dig!

Poäng

Alla program omfattar 2 500 gymnasiepoäng. Dessa poäng är uppdelade på gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma karaktärsämnen, inriktningskurser, programfördjupningar, individuellt val och gymnasiearbete. Samtliga ämnen är indelade i kurser. Betyg sätts när kursen är avslutad.

Gymnasiegemensamma ämnen

I alla program finns en kärna av ämnen som är lika för alla som går programmet, så kallade gymnasiegemensamma ämnen. För ett yrkesprogram är det 600 poäng och för de högskoleförberedande programmen är det mellan 1 150–1 250 poäng.

Programgemensamma karaktärsämnen

Karaktärsämnen är de ämnen som är speciella för varje program. På yrkesprogrammen utgörs karaktärsämnena av teoretiska och/eller praktiska yrkesämnen och på de högskoleförberedande programmen utgörs de av fördjupade teorikurser. Kurserna har olika omfattning på programmen.

Inriktningskurser

Inriktningskurser är de kurser som är speciella för de olika inriktningarna som finns inom programmen. Inriktningskurser kan börja första, andra eller tredje året. Kurserna har olika omfattning på de olika programmen.

Programfördjupningar

På varje program finns det programfördjupningar. Omfattningen varierar beroende på vilket program du väljer. Det är skolan som sätter ihop programfördjupningskurserna och de startar om intresset är tillräckligt stort. Ibland är kurserna bestämda av skolan och ibland får du själv välja vad du vill fördjupa dig i. Går du ett högskoleförberedande program kan du inom programfördjupningarna läsa kurser som ger bredare högskolebehörighet eller en fördjupning inom programmet. Går du ett yrkesprogram är programfördjupningarna kopplade till de krav som arbetslivet och branscherna ställer. Information om vilka programfördjupningar som kan erbjudas hittar du i poängplanen för respektive program.

Individuellt val

Individuellt val ingår i alla utbildningar och består av kurser som motsvarar sammanlagt 200 poäng. Du väljer själv vilka kurser du vill läsa utifrån ett givet kursutbud. Detta för att du ska kunna fördjupa dig i något du är speciellt intresserad av och för att du ska kunna utforma din egen utbildning. Genom det individuella valet ges du också möjlighet att läsa in behörigheter för fortsatta studier på högskola eller universitet. De kommunala gymnasieskolorna samarbetar för att öka utbudet av kurser

Nedan ser du hur poängen är uppbyggda för yrkesprogram och högskoleförberedande program:

Lista över yrkesprogram

Så här är ett yrkesprogram uppbyggt

Innehåll

Antal poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

600 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen

Minst 400 poäng

Inriktningar

Minst 400 poäng

Programfördjupning

Högst 900 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Individuellt val

200 poäng

TOTALT:

2500 poäng

Lista över högskoleförberedande program

Så här är ett högskoleförberedande program uppbyggt

Innehåll

Antal poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

1150-1250 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen

250-450 poäng

Inriktningar

300-600 poäng

Programfördjupning

200-400 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Individuellt val

200 poäng

TOTALT:

2500 poäng

Gymnasiearbete

Alla program innehåller ett gymnasiearbete motsvarande 100 poäng. Du måste ha godkänt betyg på gymnasiearbetet för att få en examen. Gymnasiearbetet ska sammanfatta vad du har lärt dig under din gymnasietid och ha en tydlig koppling till ditt program. Du planerar, genomför och utvärderar en uppgift/ett större arbete. I gymnasiearbetet följer, diskuterar och bedömer en handledare arbetet i dess olika faser. Du kan genomföra gymnasiearbetet själv eller tillsammans med andra.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

APL ska förekomma på alla yrkesprogram. APL är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik. Den är vanligtvis 15 veckor och du är då på en arbetsplats och använder dina kunskaper från skolan under handledning.

Språk

Du har många möjligheter att läsa språk på gymnasiet. Flera kurser i engelska står till ditt förfogande liksom möjligheten att välja kurser i andra språk. Du kan läsa franska, italienska, japanska, latin, spanska och tyska. Språkkurserna i tyska, franska och spanska hänger ihop genom hela grundskolan och gymnasiet. De är uppdelade i steg och kunskapsnivån höjs stegvis.
Varje steg omfattar 100 poäng. För samtliga kurser gäller att de endast startar om det är tillräckligt många som söker. Du får inte läsa om ett steg som du har fått godkänt betyg i.

STEG 1: För dig som vill börja med ett nytt språk eller som läst språket men inte har fått betyg.

STEG 2: För dig som har läst språket som elevens val och har fått godkänt betyg. Även för dig som har läst språket som språkval och saknar betyg men ändå bedöms vara tillräckligt duktig (skriftligt omdöme från grundskolan).

STEG 3: För dig som har fått betyg i språkval från grundskolan.

Modersmål

På gymnasiet kan du fortsätta din modersmålsundervisning. För samtliga kurser i modersmål gäller det att minst fem elever har sökt språket för att vi ska kunna starta en grupp, samt att behörig lärare finns att tillgå. Minoritetsspråken kräver inte en grupp om fem elever.

Gymnasieexamen

Utbildningen på ett yrkesprogram syftar till en yrkesexamen och utbildningen på ett högskoleförberedande program syftar till en högskoleförberedande examen. Båda dessa examina kallas gymnasieexamen. För att få en yrkesexamen ska du ha minst 90 procent godkända betyg på en utbildning som omfattar 2 500 gymnasiepoäng.

Betygen i kurserna svenska 1/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1 måste vara godkända. Av de programgemensamma ämnena måste minst 400 poäng vara godkända. Gymnasiearbetet ska också vara godkänt för att du ska få ut en yrkesexamen.

En yrkesexamen ger behörighet till yrkeshögskola. En elev som har en yrkesexamen och har läst kurserna svenska 2 och 3/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6, med godkända betyg, har grundläggande behörighet till högskoleutbildning. För att få en högskoleförberedande examen ska du ha minst 90 procent godkända betyg på en utbildning som omfattar 2 500 gymnasiepoäng. Betygen i kurserna svenska 1, 2 och 3/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, matematik 1b eller 1c samt gymnasiearbetet ska vara godkända. En högskoleförberedande examen ger grundläggande och viss särskild behörighet till högskola och universitet.

Lärling

Läser du ditt program som en lärlingsutbildning tillbringar du minst halva gymnasietiden på en eller flera arbetsplatser.

Mer information om lärlingsutbildningen